nieuwsbrief februari 2007
enquete gescheiden restafvalinzameling

TIJDREIZEN IN HEILIGERLEE/WESTERLEE VAN 18 T/M 20 MEI 2012

Het weekend van vrijdag18 t/m zondag 20 mei a.s. staat in het teken van een voor Oldambt wel zéér bijzonder evenement: de roemruchte Slag bij Heiligerlee. Voor het eerst in de geschiedenis wordt deze historische slag ‘live’ nagespeeld. De veldslag op 23 mei 1568 luidde het begin in van de 80-jarige Oorlog. De eerste aanzet tot de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2012 wordt de 444 ste verjaardag van deze bijzondere historische gebeurtenis gevierd. Hoogtepunt van het weekend is het twee keer naspelen van de veldslag door een internationale groep van ruim 250 re-enactors (enthousiaste groepen die de historie laten herleven door beroemde veldslagen zo natuurgetrouw mogelijk na te spelen). Dit gebeurt live op het ‘slagveld’ tussen de dorpen Heiligerlee en Westerlee. Daarnaast vinden er tijdens dit weekend veel andere activiteiten plaats in beide dorpen.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.slagbijheiligerlee.nl

affiche Slag bij Heiligerlee

programma Slag bij Heiligerlee

programma toneelstuk Slag bij Heiligerlee 19 en 20 mei

_____________________________________________________________________

Drakenbootrace in het Oldambt

ontvangen van de gemeente Oldambt:

Gezocht deelnemers aan een drakenbootrace in het waterweekend van 12 en 13 mei 2012. Op 12 mei 2012 tussen 12:00 en 18:00 uur wil de gemeente de 1e Oldambster drakenbootrace houden in de haven van Winschoten . Welk team legt zo snel mogelijk de afstand van 225 meter af?

Bedrijven, instanties, verenigingen worden opgeroepen zich als deelnemer te melden. Aanmelden voor 13 april 2012,

meer ⇒

______________________________________________________________________

Bewonersavond Westerlee een impressie.......

De door het college van B&W georganiseerde bewonersbijeenkomst van maandagavond 6 december jl., werd heel goed bezocht. Burgemeester Smit kon namelijk ongeveer 60 inwoners begroeten. Na een kort openingswoord van de burgemeester werd de agenda vastgesteld en werd het college van Burgemeester en Wethouders voorgesteld.

l e e s v e r d e r ⇒

Verslag bezoek van raads- en commissieleden gemeente Oldambt

Woensdag 30 maart jl. brachten op uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, 11 raads- en commissieleden een bezoek aan Westerlee. Het bezoek was georganiseerd naar aanleiding van de bewonersavond die het college van de gemeente Oldambt in december 2010 heeft gehouden.

Daar is de reconstructie van de Hoofdweg aan de orde geweest. Het college gaf toen aan de reconstructie best wel belangrijk te vinden, maar dat de raad uiteindelijk de prioriteiten t.a.v. de uitgaven aangeeft.

l e e s v e r d e r

____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Westerlee op jaarmarkt 2007

Dinsdag 14 augustus 2007 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee weer met een stand op de jaarmarkt gestaan. We hadden veel informatie meegenomen over de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben gespeeld, net als over nog lopende activiteiten. Naast vele Westerleëers konden we ook collega-dorpsbelangenverenigingen in onze stand begroeten.

We hebben, en daar zijn we erg blij mee, ons ledenbestand fors uit kunnen breiden. Wat ons wel is opgevallen is dat men dorpsbelangen wel een warm hart toedraagt maar dat men aarzelt voor eventuele verplichtingen die aan een lidmaatschap vast kunnen zitten.

Dat misverstand willen we graag uit de wereld helpen. Het lidmaatschap is gratis en verplicht tot niets. Met het lidmaatschap geeft u aan dat u de vereniging ondersteunt. Voor de één zal dat een soort donateurschap zijn en voor een ander een meer actieve deelname aan de vereniging. Het is wat een ieder zelf wil. 

Vereniging Groninger Dorpen:   nummer 2 van het Nijsblad beschikbaar: verder.....

-----//-----

1e algemene ledenvergadering voor de VDW

Donderdag 21 juni heeft de Verenging Dorpsbelangen Westerlee (VDW) haar eerste algemene ledenvergadering gehouden. Na het algemene deel hebben bestuur en leden uitgebreid gediscussieerd over de concept dorpsvisie. Meer...

-----//-----

Uitwerking Nota parkeren vrachtauto's Gemeente Scheemda

 

Info naar aanleiding van ontvangen Nota parkeren vrachtauto’s gemeente Scheemda

De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee heeft van de gemeente Scheemda het rapport ‘Uitwerking Nota parkeren vrachtauto’s Gemeente Scheemda’ ter kennisneming ontvangen . Hieronder treft u een samenvatting aan van dit rapport waarin ook een beoogde parkeerlocatie voor Westerlee is opgenomen.  meer......

1e algemene ledenvergadering voor de VDW

Donderdag 21 juni heeft de Verenging Dorpsbelangen Westerlee (VDW) haar eerste algemene ledenvergadering gehouden. Na het algemene deel hebben bestuur en leden uitgebreid gediscussieerd over de concept dorpsvisie. Dit gebeurde aan de hand van visiestellingen, die in de concept Dorpsvisie voorkomen. Punten als ouderen- en  jongerenzorg, verkeer (met name de Hoofdweg) zijn ruim aan bod gekomen. Uit de discussies is duidelijk naar voren gekomen dat de visie zoals deze in de concept-dorpsvisie is neergelegd en die van de leden niet zover uit elkaar liggen. Voor het bestuur is dit een duidelijk signaal dat we met de dorpsvisie op de goede weg zijn. De uitkomsten van de discussies worden nu verwerkt  en in het najaar krijgt de gehele bevolking van Westerlee de gelegenheid zich over de Dorpsvisie uit te spreken.

De definitieve Dorpsvisie kan dan weer als uitgangspunt dienen voor het opzetten van een dorpsontwikkelingsplan voor Westerlee. In een van de vorige edities van het Zevenblad is ruim aandacht besteed aan het dorpsontwikkelingsplan van een paar buurdorpen. Eind 2007, begin 2008 zijn Westerlee en Heiligerlee aan de beurt. Bij de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan worden inwoners, instanties, instellingen, verenigingen en bedrijven betrokken. Van de diverse ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.

Schouw met Acantus                    

Samen met  Acantus heeft een delegatie van de VDW in mei jl. een schouw gehouden van de situatie rondom de Acantus huurwoningen in Westerlee. Deze schouw heeft tot een aantal positieve resultaten geleid. Zo worden de brandgangen opgeruimd en netjes gemaakt en in de toekomst regelmatig onderhouden. Ook de dakkapellen van de woningen aan de Berkenlaan worden schoongemaakt. Verder heeft Acantus een aantal bewoners een brief gestuurd waarin aandacht gevraagd wordt voor het onderhoud van de tuinen en dat daarbij ook hulp geboden kan worden.

We hebben samen afgesproken om eens in het jaar een dergelijke schouw te herhalen. Met elkaar wordt zo de leefbaarheid in de buurten op orde gehouden en hopelijk zelfs verbeterd.

Dorpsschouw 2007

Eind juni bereiden we met de gemeente de dorpsschouw 2007 voor. Heeft u punten of situaties in het dorp gezien die we daarin mee kunnen nemen, meldt ze dan bij ons aan via het contactformulier... of bij 1 van de bestuursleden. Dit kan nog tot 15 augustus 2007.

 

Een nieuwe website voor de Vereniging Dorpsbelang Westerlee

www.westerlee-vdw.nl 

Sinds 7 april jl. hebben we een nieuwe website. We zijn ontzettend blij dat we met deze nieuwe website  ‘in de lucht’ zijn.

Via deze nieuwe website kunnen we u nog beter en sneller op de hoogte houden van alles wat zoal in ons dorp speelt op het gebied van woonomgeving en leefbaarheid. Voor wat betreft de inhoud daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Wat ontbreekt er nog op onze website en wat zouden we moeten en kunnen melden. Ideeën kunt u aanmelden via ons contactformulier op de website en natuurlijk via de bestuursleden. Laat u horen!

Daarnaast is de VDW gestart met de site www.westerlee.info. Deze site is nog volop in ontwikkeling. Het is de bedoeling om deze site uit te bouwen naar  een algemene site voor Westerlee; een soort introductiepagina, van waaruit men via allerlei links naar andere websites kan gaan. We willen eigenlijk nog veel meer met deze site gaan doen, maar daar moeten de diverse mogelijkheden eerst voor onderzocht worden. De eerste opzet is alvast te bekijken.

VEENWEG en TRANENDALLAAN

Vorig jaar hebben bewoners van de Veenweg bij de gemeente en 3VO aan de bel getrokken over de afgenomen verkeersveiligheid op hun weg. Op basis van eerdere gesprekken met de bewoners heeft de Gemeente Scheemda kortgeleden haar visie om ongewenste verkeersituaties aan te pakken met de bewoners besproken. Omdat ook hier geld een grote rol speelt kan de weg niet in een keer aangepakt worden maar wordt het verdeeld over een aantal jaren.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Veenweg is de verkeersveiligheid van de Tranendallaan door bewoners ook onder de aandacht van de gemeente gebracht. Aanpassingen op de Veenweg hebben directe gevolgen voor de Tranendallaan en omgekeerd ook. De gemeente heeft hierop alert gereageerd en zo zijn vorig jaar snelheidsmetingen verricht. Recent zijn daarvan de resultaten bekend gemaakt en daaruit blijkt dat op deze 50km-weg slechts 

28% zich aan de snelheidslimiet houdt,

34% tussen de 50-60 km/h heeft gereden en maar liefst 

38% heeft 60 km/h of meer gereden. 

De gemeente heeft aangegeven eind 2007 of in het voorjaar van 2008 samen met de bewoners een visie te willen ontwikkelen die er vooral op gericht is om de gemiddelde snelheid naar beneden te krijgen

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee maakt kennis met mw. Karistinos.

Onze voorzitter Ger de Maar heeft eind maart een plezierig kennismakingsgesprek gevoerd met mw. Karistinos, de nieuwe eigenaresse van boerderij Hoofdweg 67. Mw. Karistinos heeft grootse plannen met deze boerderij. De plannen lagen in februari ter inzage op het gemeentehuis. De VDW kijkt met veel interesse uit naar de realisering van dit ambitieuze project.

Sluiting NH-kerk  

Er is o.a. contact gezocht met de Stichting behoud kerkelijke gebouwen in Groningen en Drenthe (SBKGD)  en  de stichting Oude Groninger Kerken en uiteraard met het Kerkbestuur van de NH-gemeente Heiligerlee-Westerlee.

Stand op dit moment is dat de eerste 3 organisaties nu samen in gesprek zijn en dat alle nog openstaande opties besproken worden. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Woensdag 12 mei a.s. om 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Westerlee
in de Antenne, zaal open om 19.30 uur

uitnodiging 12 mei 2010
jaarverslag 2009
notulen jaarvergadering 2009

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Zoals al eerder gemeld is de Garst geselecteerd voor het project   
B(l)oeiende Bosranden. In de afgelopen weken is de groencommissie De Garst samen met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen hard aan het werk geweest met het bekijken en plannen maken van en voor de Garst. Het resultaat is opgeschreven in het concept Bosplan de Garst. Een exemplaar van dit concept bosplan is nu hier vanaf de site te downloaden. Dit conceptplan wordt dinsdag 26 januari 2010 gepresenteerd aan de bewoners van Westerlee. Een uitnodiging aan alle dorpsbewoners is ondertussen in het dorp verspreid.
 

 

uitnodiging Bewonersavond DE GARST

Datum:                26 januari 2010

aanvang:             19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

plaats:                  De Antenne - Hoofdweg 126 - 9678 PR  Westerlee

 

agenda

19.30 uur           opening door Ger de Maar voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

19.45 uur           presentatie project B(l)oeiende Bosranden - Albert Erik de Winter, Landschapsbeheer
                               Groningen

20.05 uur          presentatie van de plannen in het bosgebied De Garst - Gerard Demandt, voorzitter
                               groencommissie Westerlee

20.35 uur           presentatie van reeds bestaande projecten in de provincie Friesland - Ger de Maar

20.50 uur           pauze

21.10 uur            discussie

22.00 uur           sluiting

een conceptplan Bosplan kunt u vooraf verkrijgen bij:

Fa. Bulder - De Antenne - De Steunstee - OBS F.T. Venemaschool - CBS Het Baken

B(l)oeiende bosranden - excursie naar Friesland                                23 mei 2009

 

Zaterdag 23 mei is een delegatie van onze groengroep, bestaande uit Bé en Kees Mooibroek en Ger de Maar op excursie naar Friesland geweest. Lees meer over deze excursie op de pagina van de werkgroep Recreatie & Toerisme. 

alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee (VDW) worden uitgenodigd voor de 

Ledenvergadering 2009  (alleen voor leden)

Datum:        23 april 2009
aanvang:     20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)
Plaats:         De Antenne, Hoofdweg 128 Westerlee

AGENDA

20.00 uur        opening door de voorzitter VDW Ger de Maar

20.15 uur        notulen jaarvergadering 2007                                   ter vaststelling
                      notulen jaarvergadering 31 maart 2008                     ter bespreking
                      jaarverslag 2008 van secretaris VDW                        ter bespreking
                      financieel verslag 2008                                             ter vaststelling
                      begroting 2009                                                       ter bespreking

20.25 uur        verkiezing bestuursleden
                      Ger de Maar                 voorzitter                aftredend en herkiesbaar
                      Rita Boekholdt-Ridder   secretaris                aftredend en herkiesbaar
                      Harry Visker                 penningmeester       aftredend en herkiesbaar
                      Ina Demandt                                             aftredend en herkiesbaar
                      Albert Venema                                           aftredend en niet herkiesbaar
                      Alex Glazenborg                                         aftredend en niet herkiesbaar

                      Kandidaten voor één van de twee bestuursfuncties kunnen zich kenbaar
                      maken bij het bestuur

20.25 uur        verslag kascommissie
                      verkiezing nieuw lid kascommissie

20.30 uur        pauze

_____________________________________________________________________

20.45 uur        4 e Bewonersavond voor alle inwoners van Westerlee 
                      (zaal open zo rond 20.30 uur)

stukken voor de vergadering:

- agenda ledenvergadering 2009
- vaststelling notulen jaarvergadering 2007
- bespreking notulen jaarvergadering 2008
- bespreking jaarverslag 2008

nieuws uit 2008

Landgoed Westerlee

nieuws uit 2007

nieuwsbrief februari 2007

----------------------------------

resultaten enquête gescheiden restafvalinzameling

 

Begin: 26.01.08 13:40
Einde: 01.03.08 00:00

 

willen we in Westerlee ook meedoen aan een proef gescheiden inzameling restafval?

In Heiligerlee Nieuw Scheemda/'t Waar loopt een proef met gescheiden inzameling van restafval.

Antwoorden Stemmen (19) In %
Ja, ook meedoen aan een proef 15  78%
Nee, huidige inzameling is voldoende 4  21%

==================================================== 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl